Rozwód z wyłącznej winy małżonka

Małżeństwo może zostać rozwiązane bez orzekania o winie (skutek jest taki jakby żaden z małżonków nie ponosił winy), z wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków. Jeżeli małżonek wnosi o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, Sąd ma wówczas obowiązek wskazać, czy i który z małżonków ponosi wyłączną winę trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wina ma decydujący wpływ, jest przesłanką, do przyznania (na wniosek małżonka niewinnego) alimentów i to nawet wówczas, gdy małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku.

Małżonek, który wnosi o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka, zobowiązany jest zgodnie z art. 6 kc, wykazać na czym ma polegać owa wyłączna wina, tj. wskazać na okoliczności/ zachowania małżonka, które wskazują, że ponosi on winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Należy zaznaczyć, że pojęcie winy nie ma definicji ustawowej. Wina jest pojęciem abstrakcyjnym, które należy z jednej strony oceniać indywidualnie w kontekście danych relacji między małżonkami, z drugiej strony oceniać ją w kontekście społecznie aprobowanych norm i wzajemnych praw i obowiązków małżonków, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W orzecznictwie sądowym można wskazać na konkretne zachowania, które w praktyce uznaje się za zawinione, częściej jednak wskazuje się przesłanki, którymi Sąd powinien kierować się przy jej ocenie, np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 35/2010 -Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. A zatem nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.
Przykładem orzeczenia rozwodu z winy jest m.in. dopuszczenie się zdrady małżeńskiej, groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *