Rozdzielność majątkowa i jej rodzaje

Rozdzielność majątkowa jest formą ustroju majątkowego, charakteryzującą się brakiem wspólnego majątku małżonków. Zamiast majątku wspólnego małżonków mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi, osobistymi majątkami każdego z małżonków. W praktyce oznacza to, że każdy z małżonków dysponuje i zarządza swoim majątkiem niezależnie od działań podejmowanych przez drugiego małżonka.

Rozdzielność majątkowa może powstać przed zawarciem małżeństwa jak i już w trakcie jego trwania.

W celu ustanowienia rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa należy zawrzeć notarialną umowę majątkową, regulującą strukturę własności każdego z małżonków.
W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania związku małżeńskiego należy zawrzeć analogiczną umowę w formie notarialnej.

Drugą możliwością ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków jest droga sądowa.
W polskim prawie wyróżnia się trzy najważniejsze rodzaje rozdzielności majątkowej, czyli: rozdzielność majątkowa w drodze umowy, rozdzielność majątkowa na mocy orzeczenia sądu oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

1) Rozdzielność majątkowa w drodze umowy – ten rodzaj rozdzielności wymaga zachowania notarialnej formy umowy. Warunkiem koniecznym do ustanowienia tego rodzaju rozdzielności jest zgodna chęć współpracy małżonków, oznaczająca, że oboje małżonkowie mają świadomość zawarcia tego typu umowy i chcą ją zawrzeć dobrowolnie. W przypadku braku zgody jednego z małżonków nie ma możliwości ustanowienia tego typu rozdzielności. Brak zachowania wymaganej prawem formy umowy, czyli aktu notarialnego skutkuje nieważnością umowy. W umowie należy szczegółowo wymienić składniki majątku podlegające podziałowi.

2) Rozdzielność majątkowa na mocy orzeczenia sądu –znajduje zastosowanie w sytuacji, w której nie jest możliwe ustanowienie rozdzielności w drodze umowy, czyli gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na zawarcie opisanej powyżej umowy rozdzielności przed notariuszem.
3) Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – z założenia jest to umowna forma ustanowienia rozdzielności majątkowej, analogiczna do opisanej już w pkt. 1. Zasadnicza różnica dotyczy jedynie możliwości domagania się przez jednego z małżonków tzw. wyrównania różnicy dorobków z chwilą ustania małżeństwa. W praktyce oznacza to, że możliwe jest wyrównanie różnicy w dorobkach, czyli w przyroście wartości majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. Oznacza to, że małżonek, którego dorobek ma mniejszą wartość od dorobku drugiego małżonka może zażądać od niego wyrównania dorobków, np. poprzez przeniesienie określonych praw własności lub poprzez zapłatę określonej kwoty pieniędzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *