Przesłanki do unieważnienia małżeństwa cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza jednak możliwość unieważnienia małżeństwa cywilnego, które nie jest tożsame z orzeczeniem rozwodu. Unieważnienie małżeństwa cywilnego możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z niżej wymienionych przyczyn.
Przyczyny unieważnienia małżeństwa można podzielić na trzy podstawowe grupy:

1) Przeszkody małżeńskie, do których należą:
• wiek – dolna granica wieku dla osób, które chcą zawrzeć związek małżeński wynosi 18 lat; w przypadku kobiet dopuszcza się zawarcie związku małżeńskiego w szczególnych przypadkach z chwilą ukończenia 16 lat,
• ubezwłasnowolnienie, oznaczające częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do wykonywania czynności prawnych, które następuje w formie orzeczenia sądowego.
• bigamia, czyli zawarcie nowego związku małżeńskiego mimo pozostawania w już zawartym związku małżeńskim,
• choroba psychiczna,
• pokrewieństwo, dotyczy pokrewieństwa w linii prostej lub w przypadku rodzeństwa,
• powinowactwo, tylko w przypadku wystąpienia tzw. powinowactwa w linii prostej, czyli pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka,
• przysposobienie, oznaczające przyjęcie do rodziny obcej osoby, najczęściej dziecka.

2) Wady oświadczenia woli, czyli:
• brak świadomości jednego z małżonków, czyli nieumiejętność świadomego i racjonalnego oceniania znaczenia aktu małżeństwa przez jednego z małżonków
• błąd dot. tożsamości małżonka,
• wymuszone małżeństwo, oznaczające sytuację w której małżeństwo zawarte zostało wbrew woli jednej ze stron, wskutek zastosowania różnego rodzaju gróźb lub innych form presji psychicznej.

3) Wadliwe pełnomocnictwo udzielone do zawarcia małżeństwa, obejmujące grupę następujących czynników:
• brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
• nieważne pełnomocnictwo,
• pełnomocnictwo skutecznie odwołane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *