Prawa i obowiązki małżonków wynikające z przepisów prawa

Zasadą jest, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Prawa i obowiązki małżonków postają z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, choćby nawet zostało ono zawarte w okolicznościach uzasadniających jego unieważnienie.

Prawa i obowiązki przysługujące małżonkom zawarte są w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: o charakterze majątkowym i niemajątkowym.
1) obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, oznaczający, że oboje małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny według posiadanych sił i możliwości zarobkowych,
2) obowiązek rozstrzygania o istotnych sprawach dla rodziny, oznaczający, że oboje małżonkowie wspólnie, w sposób zgodny powinni podejmować decyzje związane z najważniejszymi aspektami funkcjonowania rodziny,
3) obowiązek wierności małżeńskiej, oznaczający bezwzględną konieczność powstrzymania się od kontaktów seksualnych z osobami trzecimi,
4) obowiązek wspólnego pożycia, polegający na stworzeniu duchowej, fizycznej i gospodarczej łączności małżonków,

5) obowiązek wzajemnej pomocy, wymagający z założenia osobistego działania małżonka we wszystkich dziedzinach funkcjonowania rodziny – w szczególności zaś pomocy w gospodarstwie domowym i wychowaniu dzieci,
6) prawo do korzystania z mieszkania jednego ze współmałżonków, przez drugiego małżonka, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny,

7) prawo do nazwiska, oznaczające, że każdy z małżonków może podjąć decyzję o tym, jakie nazwisko będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *